Pravidla

Přihlášení

Registrujte se

Soutěžní dílo můžete přihlásit do 17. 11. 2018. Poté bude soutěž vyhodnocena a 8. prosince proběhne v Praze slavnostní vyhlášení.

Nejzdařilejší díla v každé kategorii vyberou patroni jednotlivých kategorií z užšího výběru děl doporučeného odbornou porotou. Předvýběr je pro patrony nezbytný, aby zvládli zhodnotit soutěžní práce v přijatelné době od uzavření daného ročníku a následně mohlo proběhnout vyhlášení. Odborná porota sleduje virtuální galerii a studuje soutěžní díla během celého ročníku, což pro pracovně velmi vytížené patrony není možné.

Oceněné práce budou prezentovány na koncertech, autorských čteních a multimediálních výstavách.
Ve virtuální galerii probíhá také divácké hlasování

Oslovte své přátele, aby hlasovali pro vaše soutěžní dílo!

 

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

1 - definice pojmů

Pořadatel: Hudební mládež ČR, z. s., Kolbenova 804/30, Praha 9, IČ: 41692535
Dílo: příspěvek zaslaný do soutěže a zveřejněný na www.face2art.cz
Soutěžící: autor díla, který zaslal své dílo do soutěže a není studentem či absolventem příslušného oboru na umělecké škole (např. Literární akademie, fotografická škola apod.)
Patron soutěžní kategorie: respektovaná tvůrčí osobnost, která z deseti nejlepších prací jedné kategorie vybere ta nejzdařilejší
Věková kategorie: soutěžící mohou své dílo přihlásit do dvou věkových kategorií: od 13 do 17 let a od 18 do 23 let (včetně)
Hlasující: přihlášení uživatelé stránek www.face2art.cz, kteří hodnotí díla přihlášená do soutěže

 

2 - soutěžní kategorie

Soutěžící mohou přihlašovat svá díla do následujících kategorií:

Hudební skladba
Zašlete audio záznam skladby ve formátu mp3, maximální délka skladby je 5 minut. Do soutěže je možné přihlásit skladby, které mají komorní obsazení maximálně pro šest nástrojů.

Píseň 
Píseň nahrajte ve formátu mp3, maximální délka skladby je 5 minut. Spolu s hudebním záznamem zašlete text písně ve formátu doc, rtf, pdf, případně také notový záznam písně (není podmínkou).

Fotografie
Zašlete tři různé fotografie na téma Příběh umění. Fotografie spolu nemusí souviset. Fotografie zašlete ve formátu jpg. Fotografie musí být autentické a dovolené jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše; montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů nejsou přípustné.

Krátký film
Maximální délka filmu je cca 10 minut, film přihlásíte tak, že zašlete odkaz na umístění filmu na ww.youtube.com.

Báseň 
Zašlete tři básně ve formátu *.doc,*.docx,*.rtf nebo *.txt. Téma básní není omezeno.

Povídka 
Zašlete jednu povídku o délce cca 1,5 normostrany A4 ve formátu *.doc, *.docx, *.rtf nebo *.txt. Normovaná strana, tedy tzv. normostrana (NS) představuje 1800 úhozů (znaky včetně mezer), může to být tedy strana velikosti A4, na níž je cca 30 řádků po 60 úhozech.

Choreografie
Filmový záznam choreografie přihlásíte tak, že zašlete odkaz na jeho umístění na www.youtube.com.
Minimální délka choreografie je cca 1 minuta, maximální délka je 10 minut. Choreografie je koncipována maximálně pro sedm tanečníků/tanečnic. Žánrově se jedná o současný tanec, jazz nebo balet.

 

3 - Zasílání děl

Soutěž je rozdělena do 3 časových období, kdy v každém z nich lze zaslat do dané umělecké kategorie jedno díloTam, kde to pravidla této soutěže vyžadují, je nutné zaslat sadu tří děl. 

Soutěžící tedy mohou zaslat celkově až tři díla / tři sady děl do každé soutěžní kategorie (viz bod 2 těchto pravidel). Počet uměleckých kategorií, jichž se soutěžící zúčastní, není omezen.

Uzávěrky jednotlivých období pro zasílání děl jsou následující:

1. období: 13. července 2018

2. období: 13. září 2018

3. období: 17. listopadu 2018

Zaslaná díla nelze po přihlášení měnit. Soutěžící zařadí své dílo do jedné věkové kategorie, rozhodující je věk soutěžícího v době zaslání díla. Soutěžní dílo zůstává v příslušné věkové kategorii i v případě, že v průběhu soutěže dosáhne autor věku spadajícího do vyšší věkové kategorie.

Přihlášení díla provede soutěžící tak, že dílo zašle ve správném formátu na e-mailovou adresu: info@face2art.cz, do předmětu e-mailu uvede název zvolené soutěžní kategorie.

Povinnou součástí přihlášeného díla je průvodní informace, která musí obsahovat jméno autora, datum narození, e-mailovou adresu, název a krátký popis díla a prohlášení o souhlasu s podmínkami soutěže. Všechny tyto informace je nutné uvést v přihlašovacím e mailu a to včetně věty: ,,Souhlasím s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů“. Doporučenou součástí přihlášky jsou informace do profilu autora a jeho fotografie.

Vzor přihlašovacího e-mailu naleznete zde.

 

4 - podmínky soutěže

Soutěž probíhá od 1. února do 17. listopadu 2018.

O vítězích soutěže rozhodne patron dané kategorie. Vítězové budou osloveni pořadatelem do 14 dnů od ukončení soutěže a budou jim předány ceny.

Zasláním soutěžních děl soutěžící současně:

  1. uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem organizace soutěže a informování o souvisejících akcích organizovaných pořadatelem;
  2. poskytuje organizátorovi soutěže souhlas s publikováním svých děl v tiskové nebo elektronické podobě v rámci soutěže a při její propagaci v různých médiích a různými formami.
  3. prohlašuje, že je autorem zaslaných děl. V případě fotografií, choreografií a filmů dále prohlašuje, že má souhlas osob se zveřejněním fotografií a záznamů, na kterých jsou zachyceny; soutěžící prohlašuje, že si není vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění fotografií a filmových záznamů. Autor díla ručí za to, že na přihlášeném díle neváznou práva třetích stran a že objekty na fotografiích a videozáznamech nebudou vznášet žádné požadavky související s použitím fotografií a videozáznamů. Pořadatel nebude na případné stížnosti reflektovat.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a témat soutěže. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel bude vyřazovat taková díla, která odporují etice a dobré morálce a která poruší pravidla soutěžních kategorií.
  5. Pořadatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit či doplnit zveřejněním nových podmínek na webové stránce www.face2art.cz. Pořadatel má právo z vážných důvodů soutěž zrušit například z důvodu vyšší moci, z důvodu odstoupení partnerů od soutěže nebo z důvodů spočívajících na vlastním uvážení. V takovém případě bude zrušení oznámeno na serveru www.face2art.cz.

 

5 - informace a dotazy

Veškeré dotazy týkající se soutěže směřujte na email info@face2art.cz nebo kontaktujte Lucii Langerovou (manažerku projektu) na telefonním čísle +420 720 137 263.